Seznam článků

Poprve se Vrážné připomíná r. 1253, tedy tou dobou, kdy Přemysl Otakar II. se stal králem Českým. Začátkem 14. století patřila osada hradu Cimburku u Trnávky.
Když bylo r. 1848 úplně zrušeno patrimoniální zřízení, bylo Vrážné přiděleno k c.k. okr. soudu jevíčskému a tvořilo s Bezděčím politickou obec.
Roku 1867 se Vrážné odtrhlo od Bezděčí a utvořilo samostatnou politickou obec.

Vrchol hradištěJihozápadním směrem nad obcí, na vrcholu Hradisko (474m.n.m) se vyskytuje archeologické naleziště. Je středověkého původu a souvisí s ochranou makraběcího majetku, jež je ves jako jeho součást poprvé v roce 1258 uváděna. Konec tohoto sídla bude souviset s připojením k panství Cimburk v roce 1365, či natrvalo v roce 1407. Jednalo se o oválné valové opevnění na ostrém dlouhém hřebínku s příčkami 42 a 25 m, k němuž směřuje úzká šíje šířky asi 5 metrů a délky 150 metrů. Na bocích šíje jsou slabé náznaky dvojitého příkopu, který byl na hřebenu zasypán kvůli vjezdu lesní techniky. Tvrziště má poměrně rovný povrch, jen na konci je až 2 metry hluboká prohlubeň. Zda jde o pozůstatek věžové stavby, lze bez archeologického výzkumu jen spekulovat. Na jih dolů od tvrziště je výrazná větší plošina, která by mohla souviset s hospodářskou činností na objekt. Zdroj: Hrady.cz

 

Kaple ve VrážnéHistorie kaple

Dříve měla obec pouze věžovitou zvonici, která stála v jihozápadním rohu zahrady náležející k č. 8. Zvonice byla chatrná, proto se roku 1890 začala stavět nová kaple.Čistý náklad činil 2000 zl. V roce 1891 se zúčastnilo slavnosti svěcení velké množství lidí z celého okolí. Kaple byla zasvěcená světcům Cyrila a Metoděje.


Rychtáři obce: Adolf Němec, Hugo Němec


První volení starostové: František Goš, Adolf Němec, Mikuláš Macháček


 

Další historie Vrážného v datech:

1881 - Založení sboru dobrovolných hasičů
1888 - Vysvěcená jednotřídní obecná škola
1938 - Postavená hasičská zbrojnice
1949 - Založení JZD Vrážné, předseda Bohumil Kotala
1952 - Založení MS ČSČK
1954 - Zánik JZD
1957 - Postupné začleňování pozemků do místní farmy St.statků
1960 - Obec patří k okresu Svitavy
1961 - Zrušená jednotřídní obecná škola
1976 - Integrace obcí, MNV Chornice
1977 - Zánik St. statku, připojení pozemků k JZD Chornice; Založení letního tábora pro děti TJ SOKOL Kojetín
1982 - Vybudování obecního vodovodu
1990 - První svobodné volby do obecního zastupitelstva - samostatná obec Vrážné
1997 - Výměna oken na budově OÚ za plastová
1998 - Venkovní úpravy budovy OÚ
1999 - Zavedení svozu domovního odpadu - popelnice; Rozvod kabelů SPT TELECOMU; Vnitřní úpravy budovy OÚ
2000 - Vybudování volejbalového hřiště; Navázání přátelských vztahů s obcí Vražné, okr. Nový Jičín; Zadání zpracování programu obnovy venkova
2001 – Vnitřní stavební úpravy budovy OÚ; Velká oslava 110. výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a spojená se srazem rodáků
2002 – Dokončení stavebních úprav OÚ
2003 - Oprava části místních komunikací; schválení znaku a praporu Parlamentem ČR
2004 - Postavení kůlny za obecním úřadem; vstup obce do sdružení Teplice (správa a údržba vodovodu
2005 - Oprava komunikace před obecním úřadem
2006 - Pořízení nového zvonu do kaple ve výši 99 214,- Kč, dotace od Pardubického kraje /PK/70 tis. Kč
2007 - Výstavba víceúčelové dřevěné stavby ve výši 163 tis. Kč, dotace od PK 120 tis.Kč
2008 - Kolaudace rybníka a revitalizace vráženského potoka, pořízeno z dotací MŽP ve výši 3 479 tis.Kč; oprava mostu u č.p.13 ve výši 200 tis. Kč, dotace od PK 200 tis.Kč; výstavba aut.čekárny 265 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 113 tis.Kč
2009 - Oprava střechy na kapli ve výši 293 tis.Kč, dotace PK 100 tis.Kč; výstavba rumpálu na návsi 68 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 49 tis.Kč


2010 - Oprava společenské místnosti na OÚ ve výši 558 tis.Kč, dotace od PK 300 tis.Kč; vybudování zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí a výsadba zeleně na návsi ve výši 156 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 56 tis.Kč
2011 - Realizace prací: oprava místních komunikací a mostů, zhotovení nového veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu, výsadba zeleně, oplocení obecního pozemku, mobiliář; nákup zahradní techniky ve výši 3 147 tis. Kč , dotace od SZIF 2 380 tis.Kč

2013 - nákup židlí a stolů do společenské místnosti obecního úřadu za 132 440,-kč, chlazení piva za 33 540,- kč, 2 party stany za 46000,- kč. Oprava fasády na budově obecního úřadu, výměna venkovního schodiště, oprava a oplechování soklu, zemní práce za 191 841,- kč. Poskytnuta dotace od SZIF projekt Program rozvoje venkova- Obnova obecní budovy ve výši 307 547,- kč
- Zapojení místní knihovny do projektu „Nezapomeňte se vrátit“

2014 - Čištění potoka, výměna žárovek ve veřejném osvětlení
2016 - Odkup nemovitosti č. 12, která je v havarijním stavu
Zahájení Komplexních pozemkových úprav
Pořízení zahradních kompostérů, dotace Regionu MTJ 109 060,-kč
2017 - Schválení příspěvku na domovní čistírny odpadních vod
2018 - Demolice nemovitosti čp. 12
Vypracování projekt SO Teplice na dostavbu vodovodu
2019 - oprava hasičské zbrojnice (fasáda, výměna oken, dveří, nátěr střechy)
Výměna trafostanice – I. etapa nového kabelového vedení elektřiny v obci
vybudovány 2 domovní ČOV  Obec se potýká s kůrovcovou kalamitou

2020 – Dokončena II.etapa uložení kabelového vedení elektřiny do země
Oprava volejbalového a dětského hřiště (obdrželi jsme 25 tis. od MAS Moravskotřebovska a Jevíčska)
Oprava kapličky  dotace MZE 131 740,-kč (fasáda, oplechování soklu, uměleckořemeslná oprava vstupního portálu)
Čištění potoka na návsi
Schválen Program rozvoje obce
Vybudována 1 domovní ČOV
Kůrovcová kalamita pokračuje
 
2021 – Ukončení Komplexních pozemkových úprav
Přepracován Územní plán (90 tis. dotace z Paradubického kraje)
Provedena Dostavba vodovodu  z Bezděčí do Vrážného Svazkem obcí Teplice 
(dotace MZE 2 906 000,-kč, Pardubický kraj 415 000,-kč, SO Teplice 332 297,82 kč, obec Vrážné 498 446,- kč)
Modernizace toalet v budově OÚ
Vybudováno 13 domovních ČOV